ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > អន្តរការីកម្ពុជា។ >

ទីភ្នាក់ងារដែលបានណែនាំ
 • CPA Realty Co.,Ltd
  ជួល 90 លក់ 76 ដី 115
 • ទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ (iNEST)
  ជួល 6536 លក់ 577 ដី 1307
 • CENTURY 21 REGENT REALTY
  ជួល 7235 លក់ 787 ដី 219
 • ក្រុមហ៊ុនជេ អេច អ​​ អចលនទ្រព្យ
  ជួល 1342 លក់ 153 ដី 7
 • Prestige Homes (Cambodia)
  ជួល 864 លក់ 107 ដី 228
 • GYW Real Estate
  ជួល 563 លក់ 181 ដី 2
 • Wu House Rental
  ជួល 485 លក់ 7 ដី 1
 • T'S HOME Real Estate
  ជួល 103 លក់ 8 ដី 0
 • ក្រុមហ៊ុន ម៉ារី រៀលធី ខូលអិលធីឌី
  ជួល 19 លក់ 30 ដី 21
 • ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CDDM
  ជួល 0 លក់ 0 ដី 0
 • J&L PROPERTY DEVELOPMENT
  ជួល 10 លក់ 4 ដី 0
 • Dragon Real Estate
  ជួល 0 លក់ 0 ដី 9
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)