ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ឈ្មួញកណ្តាលកម្ពុជា។ > ខណ្ឌទួលគោក ភ្នាក់ងារ
Agent Remei
Agent Remei
Follow
Share
Language:
Service Area: ខណ្ឌទួលគោក សង្កាត់​ទួលទំពួង សង្កាត់​បឹកកេងកង១ សង្កាត់​បឹកកេងកង២ សង្កាត់​បឹកកេងកង៣
Agent profile
សកម្មភាពចុងក្រោយ
អចលន​ទ្រព្យ
Agent profile
Aassessment
 • Total Active:0 day(More than 33.91% agents)
 • Join Compass:412 day(More than 99.07% agents)
 • Total Serve:0 times total(More than 94.47% agents)
 • Page views:0 times total(More than 83.76% agents)
 • Advisory:2 times total(More than 95.85% agents)
 • Properties:2 ល្វែង(More than 96.00% agents)
Service
ប្រភេទនៃសេវាកម្ម: ជួល លក់
សេវាកម្មតាមតំបន់: ខណ្ឌទួលគោក សង្កាត់​ទួលទំពួង សង្កាត់​បឹកកេងកង១ សង្កាត់​បឹកកេងកង២ សង្កាត់​បឹកកេងកង៣
លក្ខណៈពិសេសសេវាកម្: សកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ដល់ជូននូវទំនុកចិត្ត ទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបរទេស ទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់
សកម្មភាពចុងក្រោយ
មិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយ

Scan to make a call

ជជែក
ពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទ
Platform certified
Is not recommend agent
អចលន​ទ្រព្យ
ជួល (0) Buy (0) Land for rent (1) Land for sale (1)
City / Area
  មិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយ.
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}