ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ឈ្មួញកណ្តាលកម្ពុជា។ > ខណ្ឌទួលគោក ភ្នាក់ងារ
Agent Remei
Agent Remei
Follow
ចែករំលែក
Language:
Service Area: ខណ្ឌទួលគោក សង្កាត់​ទួលទំពួង សង្កាត់​បឹកកេងកង១ សង្កាត់​បឹកកេងកង២ សង្កាត់​បឹកកេងកង៣
Agent profile
សកម្មភាពចុងក្រោយ
អចលន​ទ្រព្យ
Agent profile
Aassessment
 • Total Active:0 day
 • Join Compass:632 day
 • Total Serve:0 times total
 • Page views:0 times total
 • Advisory:4 times total
 • Properties:2 ល្វែង
Service
ប្រភេទនៃសេវាកម្ម: ជួល លក់
សេវាកម្មតាមតំបន់: ខណ្ឌទួលគោក សង្កាត់​ទួលទំពួង សង្កាត់​បឹកកេងកង១ សង្កាត់​បឹកកេងកង២ សង្កាត់​បឹកកេងកង៣
លក្ខណៈពិសេសសេវាកម្: សកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ដល់ជូននូវទំនុកចិត្ត ទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបរទេស ទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់
សកម្មភាពចុងក្រោយ
មិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយ

Scan to make a call

ជជែក
ពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទ
Platform certified
Is not recommend agent
អចលន​ទ្រព្យ
ជួល (0) ទិញ (0) ដីសំរាប់ជួល (1) ដីសំរាប់លក់ (1)
City / Area
  មិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយ.
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)