ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ឈ្មួញកណ្តាលកម្ពុជា។ > សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ភ្នាក់ងារ

珊珊
珊珊
Follow
ចែករំលែក
Language:
Service Area: សង្កាត់បឹងកក់ទី១
Agent profile
សកម្មភាពចុងក្រោយ
អចលន​ទ្រព្យ
Agent profile
Aassessment
 • Total Active:167 ថ្ងៃ
 • Join Compass:1566 ថ្ងៃ
 • Total Serve:25 times total
 • Page views:10 times total
 • Advisory:24 times total
 • Properties:185 ល្វែង
Service
សេវាកម្មតាមតំបន់: សង្កាត់បឹងកក់ទី១
Introduction
ជួយអ្នកស្វែងរកផ្ទះនៅភ្នំពេញ ជួយអ្នកស្វែងរកផ្ទះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអាចរកបានខ្ញុំសម្រាប់ទិញលក់ផ្ទះល្វែង វីឡា និងដី

Scan to make a call

ជជែក
ពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទ
Platform certified
Is not recommend agent
អចលន​ទ្រព្យ
ជួល (166) ទិញ (18) ដីសំរាប់ជួល (0) ដីសំរាប់លក់ (1)
City / Area
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)