ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ឈ្មួញកណ្តាលកម្ពុជា។ > ខេត្តសៀមរាប ភ្នាក់ងារ
Vannphol Chuon
Vannphol Chuon
Follow
ចែករំលែក
Language:
Service Area: ខេត្តសៀមរាប
Agent profile
សកម្មភាពចុងក្រោយ
អចលន​ទ្រព្យ
Agent profile
Aassessment
 • Total Active:20 day
 • Join Compass:554 day
 • Total Serve:6 times total
 • Page views:5 times total
 • Advisory:51 times total
 • Properties:46 ល្វែង
Service
ប្រភេទនៃសេវាកម្ម: ជួល លក់
សេវាកម្មតាមតំបន់: ខេត្តសៀមរាប
លក្ខណៈពិសេសសេវាកម្: ផ្ដល់ជូននូវទំនុកចិត្ត សកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ មានការវាយតម្លៃខ្ពស់ ការលក់កំពូល
សកម្មភាពចុងក្រោយ

Scan to make a call

ជជែក
ពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទ
Platform certified
Is not recommend agent
អចលន​ទ្រព្យ
ជួល (43) ទិញ (3) ដីសំរាប់ជួល (0) ដីសំរាប់លក់ (0)
City / Area
{{ taname }}
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}