ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > អន្តរការីកម្ពុជា។ >

ទីភ្នាក់ងារដែលបានណែនាំ
 • Prestige Homes (Cambodia)
  ជួល 511 លក់ 109 ដី 146
 • GYW Real Estate
  ជួល 25 លក់ 2 ដី 1
 • CENTURY 21 REGENT REALTY
  ជួល 2176 លក់ 306 ដី 133
 • ក្រុមហ៊ុន ម៉ារី រៀលធី ខូលអិលធីឌី
  ជួល 26 លក់ 14 ដី 2
 • ទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ (iNEST)
  ជួល 4345 លក់ 486 ដី 716
 • CPA Realty Co.,Ltd
  ជួល 21 លក់ 205 ដី 225
 • QQ Real Estate
  ជួល 141 លក់ 48 ដី 201
 • Wu House Rental
  ជួល 265 លក់ 2 ដី 1
 • DaDa Real Estate
  ជួល 0 លក់ 199 ដី 25
 • A1 អចលនទ្រព្យកម្ពុជា
  ជួល 1 លក់ 68 ដី 156
 • Rentex Property Services
  ជួល 158 លក់ 36 ដី 23
 • DaBest លក្ខណៈសម្បត្តិកម្ពុជា
  ជួល 4 លក់ 87 ដី 111
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)