ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > អន្តរការីកម្ពុជា។ >

ទីភ្នាក់ងារដែលបានណែនាំ
 • ភ្នំពេញដេលីអចលនទ្រព្យ
  ជួល 380 លក់ 3 ដី 2
 • ទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ (iNEST)
  ជួល 1549 លក់ 371 ដី 501
 • R.T.I Group-Cambodia
  ជួល 6 លក់ 2 ដី 6
 • អចលនទ្រព្យឃ្យូបាង
  ជួល 4 លក់ 0 ដី 2
 • UR HOME Real Estate Co.,Ltd
  ជួល 107 លក់ 25 ដី 23
 • ហាងលក់អចលនទ្រព្យកម្ពុជា
  ជួល 3 លក់ 6 ដី 16
 • Awesome Real Estate Management (Cambodia) Co., Ltd.
  ជួល 15 លក់ 0 ដី 0
 • EASTERN REALTY&HSIN KUANG INTERNATIONAL PROPERTY LTD.
  ជួល 208 លក់ 41 ដី 0
 • គ្លូរី ខេម រៀលធី ឯ.ក
  ជួល 78 លក់ 1 ដី 14
 • យក្ស-ស្ទេត - សៀមរាបអចលនទ្រព្យ
  ជួល 34 លក់ 0 ដី 0
 • A1 អចលនទ្រព្យកម្ពុជា
  ជួល 268 លក់ 62 ដី 147
 • អចលនទ្រព្យ Midsummer កម្ពុជា
  ជួល 0 លក់ 0 ដី 7
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}