សេវាកម្មផ្ដល់ព័ត៌មានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនិងអចលនទ្រព្យនៅ

ជួល
ទិញ
គម្រោង
ដី
ផែនទីដើម្បីស្វែងរកបន្ទប់
ស្វែងរក
Popular activities
វីឌីអូ
កម្មវិធី
ទិញ
គម្រោង

គម្រោងល្បីៗ

ក្រុងភ្នំពេញ ក្រុងព្រះសីហនុ
ច្រើនទៀត

សកម្មភាពចុងក្រោយ

Rent&Buy ព័ត៌មានពីការលក់ Policies Market Topics
ច្រើនទៀត

ផ្ទះសំរាប់ជួល

ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ Siem Reap
ច្រើនទៀត

ដីមានតម្រូវការច្រើន

ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ Siem Reap
ច្រើនទៀត
×
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)