ជួល
ទិញ
គម្រោង
ដី
ផែនទីដើម្បីស្វែងរកបន្ទប់
ប្រទេសកម្ពុជា The United Arab Emirates Thailand Philippines Malaysia ច្រើនទៀត
ព័ត៍មាន ការសង្កេតលើសេដ្ឋកិច្ច សេចក្ដីណែនាំ ការវិភាគលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ព័ត៍មានអំពីវិនិយោគទុន ច្រើនទៀត
ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ Siem Reap ច្រើនទៀត
ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ ច្រើនទៀត
ក្រុងភ្នំពេញ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តសៀមរាប ច្រើនទៀត
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)
ប្រើគេហទំព័រខមភើស អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចរកផ្ទះដែលល្អតាមចិត្តចង់បាន
ជួល / ទិញ / លំនៅដ្ឋាន / ដីទាំងអស់មាននៅក្នុងគេហទំព័រខមភើស