ជួល
ទិញ
គម្រោង
ដី
ផែនទីដើម្បីស្វែងរកបន្ទប់
ប្រទេសកម្ពុជា Thailand Philippines Malaysia ច្រើនទៀត
ព័ត៍មាន សេចក្ដីណែនាំ គម្រោងល្បីៗ ការវិភាគលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ការសង្កេតលើសេដ្ឋកិច្ច ច្រើនទៀត
ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ ច្រើនទៀត
ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ ច្រើនទៀត
ក្រុងភ្នំពេញ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តសៀមរាប ច្រើនទៀត
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)
ប្រើគេហទំព័រខមភើស អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចរកផ្ទះដែលល្អតាមចិត្តចង់បាន
ជួល / ទិញ / លំនៅដ្ឋាន / ដីទាំងអស់មាននៅក្នុងគេហទំព័រខមភើស