លំនៅដ្ឋាន All developments Investment guide Mortgage plan កិច្ចសហការ
Found 309 New Developments for sale
Find your dream home
Several steps,ideal houses
Get now
Compass Raiders
Solve your problem
Map search
Find perfect property
Quick search
Solve your demand

Read disclaimer:Disclaimer:All the housing information, housing prices and rental data display on Compass are provided by the developer/agent/landlord. The price may be subject to fluctuations due to property market. The final price and other information are subject to the final announcement of the developer and the landlord. Compass website does not represent or warrant the accuracy or completeness of the information provided. The content and data are only for reference. If the housing information is incorrect, please email to service@compass.com.kh. And Compass website will handle it in time.

1、Forwarded content on Compass website does not represent the opinions of Compass, it does not mean that Compass agrees with its opinions or guarantees the authenticity of its contents.

2、 The information about the floor plan of developments, complete date, and facility information in the property introduction is provided through the introduction of the developer and the real estate survey. Due to time and policy may change, the actual situation may be slightly deviated. The housing information is for reference only.

{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}