ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > អន្តរការីកម្ពុជា។ > ក្រុងភ្នំពេញភ្នាក់ងារ > ខណ្ឌដូនពេញភ្នាក់ងារ > សេវាយី Fung អចលនទ្រព្យ
សេវាយី Fung អចលនទ្រព្យ

សេវាយី Fung អចលនទ្រព្យ

+855 (0) 23 **** 300 / 
លេខ 7, St. 81, កែងផ្លូវ 109, សង្កាត់បឹងរាំង, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, 12211
  មិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយ.
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}